Kênh 141 – Cập nhật thông tin trong nước và thế giới

Thông tin văn hóa, giáo dục tổng hợp